Skola Sedlare slika za sajt

Библиотека

Библиотека 

Школска библиотека ради у матичној школи у Седлару. Најважнији циљ

рада школске библиотеке и библиотекара је подстицање читања и развијање

информационе писмености .Библиотека располаже фондом од око 11494 књига.

Садржи : дела из програма матерњег језика , дела из осталих предмета, сликовнице,

приручну литературу, уџбенике и приручнике за све предмете као и књижевну и

научно-популарну литературу. Корисници библиотеке су : ученици , наставници,

сарадници као и остали запослени у школи.Све књиге су заведене у књиге

инвентара за монографске публикације.

Задуживање корисника библиотеке врши се преко карте читаоца.Води се књига инвентара, свеска уписа, дневна статистика и електронско вођењезадуживања.

.Програм рада школске библиотеке улази у заједнички глобални план и програм

васпитно-образовног рада школе и обухвата : образовно-васпитну делатност ;

библиотечко-информациону делатност ; културну и јавну делатност ; стручно

усавршавање; остале активности. Ђаци наше школе радо посећују библиотеку како за читање обавезно предвиђених дела школске и домаће лектире тако и књига које нису предвиђене наставним планом и програмом.Таквих књига је све више , а број деце која читају расте.

Образовно- васпитна делатност

Планиране  активности у раду са ученицима ; ученици су упознати са радом

библиотеке и врстама библиотечке грађе; пружање  помоћ ученицима при

избору књига, часописа, енциклопедија ; подстицање интересовања ученика

за читање књига ; препоручивање  актуелних наслове за децу ; давање неопходних

упутства за писање радова ; Обележавање  важних дана у школи, догађаје и годишњице (Дан школе, Дан књиге ... ).

Сарадња са наставницима и стручним сарадницима

Информисање  предметних наставника о набавци уџбеника и приручника за

поједине предмете; укључивање у рад Тима за писање летописа наше школе ; присуствовање седницама Наставничког већа као и седницама Савета родитеља у сврху записничара.

Библиотечко-информациона делатност

Планирање рада током године ; уређивање простор библиотеке ; Сређивање

књига и ознаке на полицама ; вођење статистике коришћења фонда (месечну) ;писање каталошких листића ; остваривање стручних послова ( тј.

инвентарисање поклоњених и купљених књига );

  

Стручно усавршавање и остали послови

Редовно прати педагошку и стручну литературу ; учествује у семинарима

и стручним саветовањима  за школске библиотекаре ; сарађује са Градском

библиотеком «Ресавска библиотека» у Свилајнцу ; Школском управом града

Свилајнца ; сарађује са Друштвом школских библиотекара и у наредном периоду и планирање одласка на предстојеће семинаре посвећене усавршавањем библиотекара.

Нема више чланака у овој категорији. Ако се приказују поткатегорије, оне могу да садрже чланке.